_i2a3234_desktop

Om adoption

Att adoptera ett barn är ett sätt att bilda familj då du själv inte kan eller vill bli gravid. Det är en omvälvande förändring i ditt eller - om ni är ett par - era liv. Att adoptera ett barn från ett annat land, vilket är det vanligaste, är en process i flera steg. Den tar oftast flera år.

Genom att adoptera har du chansen att bli den trygga punkten för ett litet barn under en lång tid. Ni blir en liten familj, eller kanske en större familj om det redan finns syskon med i bilden. De flesta adoptivbarn kommer till sina nya föräldrar mellan sex månaders och sex års ålder.
Många är födda för tidigt, och små i förhållande till svenska barn i samma ålder. Det händer fortfarande att adoptivbarn är undernärda, men det är betydligt mer ovanligt nu än förr. Alla adopterade barn har varit med om att förlora sina biologiska föräldrar i något skede, och att lämna den miljö och kultur de är födda i. Vissa kan ha flera separationer och trauman bakom sig. Några barn, särskilt lite äldre, kan ha svårt med omställningen till ett nytt liv i Sverige. Allt det här ställer höga krav på dig som förälder.

Tid och kostnad för adoption

Om ni funderar på att adoptera ett barn vänder ni er till en av de adoptionsorganisationer som är godkända av MIA, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor. Hos MIA hittar du en uppdaterad lista på dessa. Det kan vara bra att tidigt bli medlem i flera av dessa organisationer eftersom det brukar vara kö för att få skicka in ansökningar. Adoption från andra länder tar i regel flera år. Något snabbare kan det gå ifall man som adoptivförälder kan ta emot två syskon, ett barn som är lite äldre eller som har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Oftast har vi i Sverige goda möjligheter att behandla och ta hand om barn med särskilda behov, till exempel gomspalt, höftsjukdom eller behandlingsbara hjärtfel. 

Att adoptera ett barn tar inte bara tid, det kostar också en del pengar. Kostnaden ligger i genomsnitt på ungefär 200 000 kronor inklusive avgifter till adoptionsorganisationerna i såväl Sverige som ursprungslandet samt resekostnader när man hämtar barnet. Den som adopterar ett barn från ett annat land, kan ansöka hos försäkringskassan och få bidrag för kostnaderna med cirka 40 000 kronor.
Genom en adoption blir du eller ni barnets vårdnadshavare. En adoption kan aldrig upphävas.

Vem får adoptera?

• Du måste vara minst 25 år för att få ansöka om att adoptera barn (det finns undantag ifall det gäller adoption av svenska barn till en person som man gifter sig med). Någon övre åldersgräns finns inte men Socialstyrelsen rekommenderar att man ansöker om medgivande till adoption före 42 års ålder.

• Är du ensam och vill adoptera så finns det ursprungsländer som kan godkänna dig. Lever du i ett förhållande måste ni vara gifta med varandra, samboförhållandet godkänns i regel inte. Samkönade par har idag visserligen laglig rätt att försöka adoptera, men i dagsläget finns små möjligheter att bli godkända av aktuella organisationer i ursprungsländerna.

• Du eller ni måste få godkänt i en medgivandeutredning som görs i början av adoptionsprocessen. Utredningen görs bland annat i form av en intervju hos en socialsekreterare i din kommun. Du eller ni måste bland annat kunna visa att ni har en stabil ekonomi och god hälsa. En klok inställning till barn och ett bra socialt nätverk och stöd från släkt eller vänner ses som viktigt. För ensamstående är det ännu mer väsentligt att alla kriterier uppfylls.

Så ser adoptionsprocessen ut

Processen för en adoption från ett annat land ser vanligtvis ut så här:
• Medgivandeutredning. Du/ni ansöker hos din kommuns socialtjänst och hänvisas till en föräldrautbildning för personer som vill adoptera. Om grundkraven för att få adoptera är uppfyllda får du/ni sedan träffa en socialsekreterare för personlig intervju.

• Adoptionsansökan. Efter socialnämndens medgivande skickas ansökan om adoption till önskat land med hjälp av den adoptionsorganisation du/ni valt. Som blivande adoptivförälder får man inte välja barn, men däremot ursprungsland och ungefärlig ålder på barnet.

• Godkännande i barnets ursprungsland. Myndigheterna i barnets ursprungsland väljer och godkänner adoptivföräldrar utifrån de ansökningar som kommit in. Alla länder har sina egna adoptionslagar och ställer olika krav på de sökande.

• Barnbesked. Du får besked om vilket barn du kan få bli förälder till.

• Samtycke från socialnämnd. Accepterar du det barn som föreslagits ska socialnämnden godkänna adoptionen.

• Resebesked. Om socialnämndens lämnat sitt samtycke meddelar adoptionsorganisationen när barnet kan hämtas.

• Adoptionsbeslut. Det slutliga beslutet fattas antingen i ursprungslandet eller av svensk tingsrätt.

När barnet kommer till Sverige

Äntligen är barnet i sitt nya hem, och ni har blivit en liten familj - eller kanske en större familj! Men det finns en rad formaliteter som ska klaras av. Barnet ska anmälas till en rad svenska myndigheter, bland annat för att få rätt till sjukvård och barnbidrag. 

Kontakta den barnavårdscentral där ni bor för hälsoundersökningar, vaccinationer och allt annat man får tips och hjälp med som förälder till ett litet barn. Första tiden kan vara tuff. Barnet har ett stort behov av trygghet när allt omkring det är alldeles nytt, inte bara miljön utan även människorna. Barnet kan bli ängsligt, aggressivt eller oroligt i början men med mycket kärlek i en trygg omgivning brukar allt detta falla på plats. Låt det få ta tid.Ta gärna hjälp och stöd av andra som adopterat, BVC och Socialtjänsten. Det finns även många bra böcker om adoption.