Dataskydd

Dataskydd - Information till dig som medlem i Liberoklubben

Essity hanterar personuppgifter om dig som kund i Liberoklubben. Liberoklubben drivs av Essity Hygiene & Health Aktiebolag, som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Det är viktigt för oss på Libero att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Uppgifterna används endast för att hantera ditt medlemskap. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag. Informationen nedan beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller vår hantering.

Vilken typ av personuppgifter lagras och används av Libero?

De personuppgifter vi har om dig och ditt barn kommer i första hand från dig själv när  du blivit medlem eller när du uppdaterat den information du lämnat. De personuppgifter vi har kan i stort sett delas in i följande kategorier;     

  • Kontaktuppgifter, exempelvis namn, adress och e-mail;
  • Produktinformation,information om vilka produkter du beställer genom ditt medlemskap; och
  • Information om ditt barn, t.ex ålder eller beräknat förlossningsdatum..

Varför lagrar och använder vi personuppgifter?

Libero behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och skapa en bra användarupplevelser för dig som kund. Detta innebär bl.a. att vi använder personuppgifterna för att skicka dig information och reklam avseende våra produkter och för att du ska kunna ta del av erbjudanden i klubben eller på annat sätt delta i de aktiviteter som erbjuds där. Vi använder inte informationen för andra syften än för ditt medlemskap i Liberoklubben eller för information och marknadsföring av våra produkter.

På vilken legal grund lagrar och använder vi personuppgifter?

Genom att ansöka om medlemskap i Liberoklubben och godta de villkor som gäller har vi ingått ett avtal som innebär att vi får använda dina personuppgifter i syfte att hantera ditt medlemskap och informera dig om våra erbjudanden och produkter. Genom medlemskapet har du godkännt att dina personuppgifter används för bl.a. direkt marknadsföring av våra produkter. Du kan när som helst begära utträde ur Liberoklubben eller att avstå från att få ytterkligare information och marknadsföring av produkter.   

Utomståendes tillgång till dina personuppgifter

Vi kan komma att anlita utomstående leverantörer för IT, logistik, och annan administrativ support (t.ex.,distributionstjänster eller mjukvaru-/IT-support). Sådana leverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

Vi kan också komma att lämna personuppgifter till transport- eller logistikföretag för att kunna leverera produkter till dig.

Det kan också hända att vi delar personuppgifter mellan bolag inom Essitykoncernen där Libero ingår om det krävs för att säkerställa att vi uppfyller lagenliga krav eller för att svara på förfrågningar från myndigheter.

Det kan hända att vi delar med oss av dina personuppgifter till företag i länder utanför EES. Om så sker säkerställer vi att uppgifterna skyddas på samma sätt som när de hanteras av oss, exempelvis genom att ingå särskilda avtal om hantering eller överföring av personuppgifter med sådana företag.   

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina och, i förekommande fall, dina barns personuppgifter så länge som du är medlem i Liberoklubben. När du inte längre är medlem behåller vi uppgifterna under en kortare tid, varefter de raderas. I vissa fall måste vi spara uppgifter en längre period om det krävs enligt lag. Personuppgifter kan även komma att behållas längre i våra back uper, men i sådana fall tillämpas strikta regler för bl.a. åtkomst till uppgifterna i syfte att säkerställa integriteten.    

Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid tacka nej till att få ytterligare information eller marknadsföring avseende våra produkter. Dessutom har du följande rättigheter:

(i)   Rätt till tillgång: Du har rätt att fråga oss om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett s.k. registerutdrag. Vi är också skyldiga att svara på frågor om bland annat varför vi använder personuppgifterna, information om vilka uppgifter vi har och vem som har fått tillgång till uppgifterna.

(ii)   tt till ttelse: Vi är skyldiga att på begäran rätta oriktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

(iii)  Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera dina personuppgifter om du begär det.

(iv)  Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter är vi skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter om du begär det. I sådana fall får vi fortsätta att behandla uppgifterna men bara  för vissa begränsade och lagstadgade ändamål.

(v)  Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I sådana fall kan du ha rätt att överföra dessa uppgifter till annat företag.

(vi)  Rätt att göra invändningar: I vissa fall kan du ha rätt att invända mot att vi behandardina personuppgifter, och vi kan då bli skyldiga att upphöra med behandla av personuppgifterna. Exempel på när du har sådan invändningsrätt är vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och s.k. profilering.

Kontakta Essity:

Om du vill ha ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter som beskrivits ovan kan du skriva till oss på följande e-mailadress:

dataprivacy@essity.com

Om du vill rikta klagomål mot oss och vår hantering av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).