Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

Sekretesspolicy

Användarvillkor

Integritetspolicy

Användning av cookies

Användarvillkor

Essity Hygiene and Health AB, Göteborg Organisationsnummer: 556007-2356

“Essity”, “vi” eller “oss” refererar nedan till Essity Hygiene and Health AB (publ) som tillhandahållare av denna webbplats (”Webbplatsen”) såvida inte en viss webbplats eller en annan tjänst använder ”Essity” för att referera till någon annan enhet. Användarvillkoren gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa Användarvillkor.

Användarvillkoren och Essity:s tillhandahållande av Webbplatsen regleras av svensk lag. Eftersom Essity-koncernen består av enheter från flera länder bör du vara uppmärksam på att om ett annat företag anges som tillhandahållare av en viss webbplats eller tjänst kan lagarna i landet där detta företag har sitt säte föreskriva andra eller ytterligare regler. I sådana fall är det lagarna i landet där företaget har sitt säte som gäller och som det aktuella företaget kommer att följa.

Upphovsrätt

Materialet på Webbplatsen tillhandahålls av Essity som en service för kunderna och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner i enlighet med bestämmelserna nedan. Genom att ladda ner material från Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda Webbplatsen eller ladda ner något material.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Essity, dess dotterbolag, relaterade företag, licensgivare eller joint venture-partners. Essity:s varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med Användarvillkoren eller med skriftligt förhandstillstånd från Essity. Alla användning av Essity:s varumärken för reklam eller marknadsföring av Essity:s produkter ska godkännas av Essity.

Begränsad användning

Allt innehåll på Webbplatsen, t.ex. text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara tillhör Essity eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslag. Otillåten användning eller spridning av material från Webbplatsen kan utgöra brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och/eller andra lagar och leda till såväl civil- som straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen får varken helt eller delvis reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat vis utnyttjas i kommersiellt syfte såvida inte Essity uttryckligen i skrift tillåter detta. Tillåtet är att ladda ner en kopia av informationen på Essity:s webbplatser på en enda dator för uteslutande personligt, icke-kommersiellt och internt bruk.

Du får inte ändra, använda eller överföra informationen i något som helst kommersiellt syfte och inte heller radera några meddelanden om upphovsrätt eller andra rättigheter från informationen. Du godkänner att det är ditt ansvarar att förhindra otillåten kopiering av materialet och att försäkra att din organisations personal och leverantörer (i förekommande fall) iakttar dessa restriktioner. Det är ditt ansvarar att följa alla tillämpliga upphovsrättslagar. Det är tillåtet att kopiera Webbplatsen som en nödvändig tillfällig handling i samband med att Webbplatsen visas och även tillåtet att för personligt bruk skriva ut en kopia av så mycket av Webbplatsens innehåll som kan anses rimligt för privata ändamål. All annan användning är förbjuden. Du får inte visa Webbplatsen i en ”frame” eller länka till någon annan sida än startsidan utan skriftligt förhandstillstånd från Essity. Essity beviljar dig inga som helst uttryckliga eller underförstådda rättigheter till några patent, upphovsrätter, varumärken eller företagshemligheter.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier om säljbarhet, om frånvaro av intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller lämplighet för något särskilt ändamål. I de fall Essity länkar till webbsidor tillhörande tredje part sker sådan länkning endast för att underlätta för användaren och Essity ansvarar varken för sådana webbsidors innehåll eller innehållets riktighet.

Essity ska under inga som helst omständigheter bära något som helst skadeståndsansvar, inklusive utan begräsningar skadeståndsansvar för utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller förlust av information som uppstår i samband med användningen av eller oförmågan att använda informationen även om Essity underrättats om risken för sådant skadeståndsansvar.

Essity garanterar heller inte riktigheten eller fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i informationen. Essity har rätt att när som helst ändra informationen eller produkterna som beskrivs i informationen utan att meddela detta i förväg. Essity förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på Webbplatsen.

Användarbidrag

Allt material, all information och all annan kommunikation som du skickar till eller lägger ut på Webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt underlicensierbar och oskyddad (”Kommunikation”). Essity har inga skyldigheter beträffande Kommunikationen. Det står SCA fritt att lämna ut, kopiera, sprida, införliva och/eller på annat vis använda all Kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, texter och annat som ingår i Kommunikationen för vilket som helst kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte. Om du via Webbplatsen eller på annat sätt lämnar personuppgifter till Essity godkänner du att Essity får använda uppgifterna för att utvärdera din information och marknadsföra Essity:s produkter och tjänster, inklusive skicka uppgifterna till tredje land och lägga upp dina personuppgifter på internet. Essity:s hantering av personuppgifter regleras av svensk lag och du kan kontakta Essity i händelse av felaktiga uppgifter eller i andra ärenden kopplade till dina personuppgifter. Du får inte lägga upp någon Kommunikation som kan anses stötande, som kränker någon annan persons integritet, som kan betraktas som kommersiell marknadsföring eller på annat sätt är olaglig eller olämplig. Vi raderar sådan Kommunikation så fort vi blir varse den och förbehåller oss rätten att utesluta dig som användare från vår Webbplats eller våra tjänster. När du använder tjänster som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Facebook, kan även villkor från tredje part gälla. T.ex. gäller villkoren som anges i “Statement of Rights and Responsibilities” för alla som använder och besöker Facebook. Vi rekommenderar därför att du läser igenom sådana eventuella villkor innan du använder någon tjänst som tillhandahålls av tredje part.

Övrigt

Essity kan när som helst revidera Användarvillkoren genom att uppdatera informationen på denna sida. Essity förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande 1) ändra villkoren, 2) granska och radera upplagt material och 3) när som helst upphöra att tillhandahålla Webbplatsen utan att meddela detta i förväg. Om något villkor eller någon bestämmelse häri bedöms var olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar ska detta inte på något vis påverka eller begränsa giltigheten eller genomförbarheten hos övriga villkor och bestämmelser.

Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

Essity Hygiene and Health AB (”Essity”) och dess dotterbolag (”Essity” eller ”Essity-koncernen”) har som målsättning att alla som lämnar personuppgifter till Essity ska känna sig säkra på att deras integritet respekteras och att personuppgifterna hanteras med vederbörlig försiktighet. Se även Essity-koncernens Uppförandekod.

Essity följer utöver denna Integritetspolicy alla tillämpliga dataskyddslagar som reglerar insamlingen och användningen av uppgifter som kan hänföras till en enskild individ (”personuppgifter”). Syftet med denna Integritetspolicy är att fastställa vilka principer som ligger till grund för hur vi använder personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in. Det är Essity (eller relevant dotterbolag) som ansvarar för hanteringern av personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter (t.ex. namn och adress) som du lämnar till Essity får hanteras såväl manuellt som med dator. Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas för att 1) behandla önskemål från dig och administrera avtal som vi har med dig, 2) tillhandahålla information och tjänster kopplade till sådana begäran önskemål och avtal samt för 3) marknadsföring/kunduppföljning och 4) sälj-/produktutveckling, såsom Essity finner det lämpligt. Genom att lämna personuppgifter till oss godkänner du Integritetspolicyn och Användarvillkoren och går med på att lyda under dessa. När du besöker någon av Essity:s webbplatser kan din IP-adress registreras. Vi använder IP-adresser bl.a. för att mäta användningen av Essity:s Webbplatser. (En IP-adress är ett unikt nummer som ibland gör det möjligt att identifiera en användares internetuppkoppling och som webbläsaren lämnar ut automatiskt varje gång du besöker en webbplats) Mätningen kan även innebära att vi samlar in information om hur du använder Webbplatsen. Detta gör vi för att kunna förbättra Webbplatsen, ge dig skräddarsytt innehåll, optimera din användarupplevelse och se hur ofta du besöker Webbplatsen. Detta kan även gälla för användarkonton som du har hos Essity. Vi kan även komma att utföra statistiska analyser av insamlad data.

Känslig information

Om du frivilligt lämnar känslig information om dig själv till oss (t.ex. information angående din hälsa) godkänner du i praktiken att Essity får använda den känsliga informationen i de syften som fastställs i Integritetspolicyn (eller i eventuella andra meddelanden om hur vi använder personuppgifter som visas i samband med sådan insamling) i den mån ett sådant godkännande krävs enligt tillämplig lag.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Essity får lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. en partner eller en återförsäljare av våra produkter, om avsikten är att uppfylla syftet för vilket uppgifterna samlades in. Uppgifter som du lämnar till oss kan komma att lämnas till andra parter inom Essity-koncernen och/eller partners med säte i länder både inom och utanför EU. Iaktta försiktighet när du lämnar ut personuppgifter på internet. Det är ditt ansvar att hålla lösenord och personuppgifter hemliga. Genom att använda denna webbplats erkänner och godkänner du dessa risker.

Tillgång till och ändring av personuppgifter

Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter eller om du har anledning att tro att vi hanterar information som är inkorrekt eller ofullständig bör du kontakta det Essity-bolag vars namn syns tydligt på Webbplatsen. Lokala dataskyddslagar kan ge dig rätt att komma åt och ändra dina personuppgifter. Sådana rättigheter kommer vi att iaktta i så hög grad som möjligt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter.

För att kontakta tillhandahållaren av Webbplatsen angående Integritetspolicyn, var vänlig kontakta Essity på adressen Box 200, 101 23 Stockholm eller per e-post på adressen info@essity.com.

Godkännande av användarvillkoren

Genom att godkänna Användarvillkoren samt genom att besöka och använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Du kan även godkänna användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar.

Användarbidrag

Essity kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på Webbplatsen, på sociala nätverk eller andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta flödet av information om Essity och Essity:s produkter. Observera att villkoren för sådana användarbidrag fastställs i avsnittet om Upphovsrätt i Användarvillkoren (se ovan).

Lämna inga uppgifter om andra personer till oss såvida du inte kan bevisa att de har lämnat sitt medgivande.

Eller via mejl till: libero.se@essity.com

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...