App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
 

Ni har väl röstat nu! ?!

tycker det var oerhört svårt val. Kan egentligen ingenting om eu. e ju jätteintresserad av politik så att jag skulle ha någon som helst koll på eu var väl ingen som väntat. Har iaf gjort flera valtest oxh läst igen vart alla partier står i de olika stora frågorna och på så sätt fick jag fram ett parti som jag höll med lite mer än de andra. Känns iaf bra att jag tagit mej tid att gå igenom allt och ändå försöker välja rätt och faktiskt gick och la min röst!

2014-05-25
osisen
osisen

Självklart ska man anpassasig till svenska lagar! Men varför måste man påtvingas ett annat lands kulturoch traditioner? Varför är mångfald så farligt? Vad stör det andra omexempelvis muslimer inte är med och firar jul? Varför måste vi alla pressas in ioch formas i samma mall? Identitet är viktigt för människors överlevnad. Deflesta som kommer hit är dessutom oftast mer religiösa än vad majoritetensvenskar är, varför ska de behöva överge sin religion? Man brukar säga att omman är i deras skor så hade man anpassat sig själv, men det vet ingen. Hur manmår efter krig, flykt, anhöriga som kanske torterats, dödats osv - då vill mannog hålla hårt fast i det man förknippar med sin egen identitet. 

I övrigt bemöter jag frågan om rasism här, och det blir ett tydligt vi och dom-tänk när man känner behovet av att hela tiden trycka på att det är det svenska som är normen, det bästa och det som värderas högst. Att nordiska medborgare ska få röra sig fritt men inte de utanför norden visar också hur de gör skillnad på människor beroende på härkomst. 

Jaha, och USA och Hollands regelverk gör att SD's åsikter blir mer legitima? Att människor som kommer hit, är på flykt, ska behöva svara på frågor om sitt nya land som ursprungsbefolkningen inte klarar? Att bara förnya uppehållstillstånd årsvis sätter stor press på den enskilda individen. Det leder till psykisk stress så det skriker om det - är vi medmänniskor eller inte i det här landet? Och varför sätta stopp för anhöriginvandning? Varför vill man splittra familjer/släkt? Och i det fall man vill besöka släkten som är kvar så kan man inte göra det för då blir man utvisad. Det låter väldigt humant, verkligen.

Jag inser att vi inte har samma åsikt, och så får det vara. Men jag vidhåller att jag blir mörkrädd över hur osolidariska och inhumana människor börjar bli i Sverige och Europa.

2014-05-27
ChildofJune
ChildofJune

Då undrar jag. Vad är det för fel att anpassa sig till svenska lagar och traditioner om man flyttar hit permanent? Själv känner jag att om jag skulle flytta till ett annat kand skulle jag ta och anpassa mig. Och vad är det för fel i att värna om svensk historia och kultur? Och tredje är. Att uppfylla ett kriterier för att bli svensk medborgare låter rimligt. Precis så som det är i mååånga andra länder. USA. Holland för att ge exempel.

2014-05-27
Mizzstoltz
Mizzstoltz

Sd är ju som sagt ett missnöjesparti som har uppkommit främst att man är missnöjd hur invandringspolitiken har uppkommit och jag tycker det är bra för det rör om i grytan och kanske får andra partier att se över den frågan på ett annat plan. De vill ha de som det var på 50talet och de har en hel del åsikter som jag inte står för men samtidigt så har de ju fler frågor och bra frågor förutom just invandring/homosexualitet. Det är ju lite som Ny demokrati var när de fanns. Även dom ett missnöjesparti och F! är även de. Sen tror jag även att många inte är så insatta i politiken och ser bara hur andra reagerar och tycker och hänger på och det anser jag är fel. De bästa är ju att man bildar sej en egen uppfattning och utgår från de och sen ska övriga skita i vilket parti man röstar på. Ens politiska åsikt styr ju inte hela ens personlighet.

2014-05-27
Maryhulth
Maryhulth
Barn på 3 år och 6 månader

"Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystemdär främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungs kulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, ellerförstärka, sina ursprungliga identiteter. "

Detta är ju ett tydligt exempel på att de värderar kulturer olika, och att de som kommer hit inte har någon rätt att få vara de personer de är. Och ordvalet "främmande" speglar också deras ståndpunkt.

"Ytterst handlar rasism och främlingsfientlighet om att peka ut ett "vi" och ställa det mot ett "dom" för att kunna hävda att alla grupper inte ska ha samma rättigheter." Definition från http://www.levandehistoria.se/

2014-05-27
ChildofJune
ChildofJune

"Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra."

Japp, samma rättigheter och skyldigheter som andra - MEN barn har de inte rätt till.

2014-05-27
ChildofJune
ChildofJune

Här är ett axplock ur deras invandringspolitiska handlingsprogram:

Sverigedemokraterna betraktar nationalitetspolitik,biståndspolitik, flyktingpolitik och invandringspolitik som en helhet. Inomdetta område finner vi att en alltför stor invandring på ett allvarligt sätthar kommit att hota den svenska nationella identiteten och sammanhållningen ilandet.

De kräver:


En öppen svenskhet med krav påinvandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället

 

Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystemdär främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungskulturenoch där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, ellerförstärka, sina ursprungliga identiteter.

Personer som saknar svenskt medborgarskap, och som gör sigskyldiga till brott som kan ge fängelse eller upprepade brott av mindre grovart, skall kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas. I de fall dären person med uppehållstillstånd visar sig ha besökt det land han/hon sagt sigvara på flykt ifrån skall uppehållstillståndet förverkas och personen utvisas.

 För attundvika att epidemiska farsoter som HIV och tuberkulos sprids i vårt land skalläven obligatoriska tester för dessa sjukdomar lämnas av den som söker asyleller uppehållstillstånd.

Nästan hälften av de invandrare som fått permanentuppehållstillstånd i Sverige de senaste decennierna har tillhört gruppenanhöriginvandrare. En stor del av dessa har helt saknat skyddsbehov och harendast drivits av ekonomiska och sociala motiv.

Uppehållstillståndet skall vara temporärt och utfärdas förett år i taget och kan efter tio års vistelse omvandlas till medborgarskapförutsatt att personen ifråga uppfyller de kriterier som krävs för att erhålladetta.

Nordiskamedborgare

Då nordiska medborgare fritt kan inresaoch uppehålla sig i Sverige behöver nordiska medborgare, som uppehåller sig iSverige, inte ansöka om att få sammanföras med sina närmaste anhöriga om dessaockså är nordiska medborgare.

Assimilering
Sverigedemokraterna villavskaffa det totalhavererade mångkulturalistiska samhällsexperimentet. Vi villistället se en återgång till en assimileringspolitik liknande den som fördes iSverige fram till mitten av 1970-talet. Den självklara målsättningen skall varaatt de invandrare som har för avsikt att stanna i landet skall anpassa sig tilldet svenska levnadssättet och på sikt uppgå i den svenska nationen.

Svenska traditioner,värderingar, regler och lagar skall vara normgivande i hela det svenskasamhället. Svenskan skall vara det samhällsbärande språket inom samtligasamhällsområden. Alla former av etnisk kvotering eller positiv särbehandling avinvandrare skall avskaffas. Undervisningen i svensk historia skall utökas iskolorna. Den svenska historien och kulturarvet skall lyftas fram ochlevandegöras i offentliga sammanhang på ett tydligare sätt än idag.

Det offentliga stödet tillinvandrarföreningar och alla andra verksamheter som syftar till att befrämjafrämmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in. Lovdagar ianslutning till religiösa högtider skall endast omfatta traditionella svenskaoch kristna högtider. Den skattefinansierade modersmålsundervisningen skallavskaffas. De invandrare som vill ge sina barn hemspråksundervisning fåristället arrangera och bekosta detta själva. Invandrare som, trots att degenomgått eller haft möjlighet att genomgå, SFI-undervisning, anser sig behöva,eller av myndigheterna anses behöva, tolk i kontakten med svenska myndigheterskall själva stå för denna kostnad.

2014-05-27
ChildofJune
ChildofJune

ChildofJune, jag har kopierat från SD hemsida och det du säger stämmer ju inte riktigt!

Abortmotståndare? nej, det stämmer ju inte!

"Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen."

 

Homofober? Återigen nej!

"Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid."

 

Rasister? Tycker jag inte!

"Enligt vår åsikt är det eftersträvansvärt att rädda så många liv som möjligt. Vi vill därför satsa resurserna på att hjälpa flyktingarna i sina hemländer eftersom det är där de flesta och mest utsatta flyktingarna finns. Vi vill därför i största möjliga mån hjälpa flyktingarna i deras närområde. Riktiga flyktingar som uppfyller de internationella avtal vi undertecknat ska fortsatt ha rätt till skydd i Sverige. Denna grupp motsvarar dock bara en liten del av de personer som tilldelas uppehållstillstånd idag."

Jag är själv sosse och har alltid varit  men, jag tycker nog ändå att mycket av det SD står för är bra, dock inte allt!

2014-05-27
Fideli73
Fideli73

Ja, det är positivt med demokrati, men man får ju också ha i åtanke att alla partier inte har demokratiska värderingar.

Nej, alla SD's åsikter är inte rasistiska, men som sagt, läs deras integrationspolitiska handlingsprogram så är det ren och skär rasism. De som röstar på SD måste ju ändå vara medvetna om att det är ett rasistiskt parti, förnekar man det så är det verkligen illa. 

SD stoltserar ju hela tiden med att det är yttrandefrihet här i landet - men så fort någon kritiserar dem eller valresultatet så gäller det inte längre? Ja, det är en demokrati vi lever i, vilket gör att jag faktiskt får säga min åsikt, att jag tycker det är förfärligt att människor sympatiserar med ett parti som är rasister, abortmotståndare, antifeminister, homofober med mera.

2014-05-27
ChildofJune
ChildofJune

Jag uppfattar inte SD som rasister direkt utan ett parti som värnar om sveriges bästa och med det menar dom att vi ska minska invandringen. Att ta in den mängd invandrare kostar väldigt mycke pengar vilka SD vill lägga på annat såsom skola/vård/pensionärer osv. Dom vill hjälpa på plats och inte ta hit alla till sverige vilket är på ett sätt väldigt bra för många vill ju inte ens komma hit och kan man då få hjälp på plats så är ju det bra tyvärr fungerar inte det i praktiken alltid.

Hur som haver så är det upp till varje individ att rösta hur dom vill!

2014-05-27
Fideli73
Fideli73

Jag har inte röstat å har ingen åsikt om hur andra röstat heller, eller snarare att jag inte dömer hur andra röstat. Kan heller inte säga att jag e så väldigt insatt i alla partierna. Men jag blev väldigt besviken igår när jag gick in på fb å såg hur folk va så missnöjda å buade andra som hade röstat på t.ex. Sd, förstår inte varför folk inte kan respektera att vi har demokrati å det innebär att man får röst på vilket parti man vill.

2014-05-27
stiina123
stiina123
Barn på 3 år och 1 månader

Sd och f! Är ju såkallade missnöjespartier och de har båda bra saker de står för. Jag tror inte de får lika många röster i höst men däremot tycker jag det är bra att de finns som rör runt i grytan och kanske får de övriga partierna att lyfta vissa frågor. Sen har det blivit väldigt extremt att man inte längre får tycka å tänka som man vill utan att folk ska säga upp kontakten mm. Har så svårt att förstå varför det är så känsligt med vilken politisk åsikt man har men de har väl alltid varit så och vissa har svårt att acceptera att man tycker olika.

2014-05-27
Maryhulth
Maryhulth
Barn på 3 år och 6 månader

Problemet är väl att väldigt få faktiskt sätter sig in i vad de olika partierna verkligen vill och vad de faktiskt står för. Läser man SD's partiprogram kan man aldrig argumentera för att de inte är rasister. De är dessutom homofober, har taskig kvinnosyn och är väldigt konservativa i mängder med frågor. 

SD är också väldigt duktiga på att sprida falska rykten om exempelvis feminism och feminister (de vill ju backa några decennier vad gäller kvinnofrågor). De lyckas ganska bra, har några i min omgivning som menar att kvinnor som rakar sig inte är feminister (det är tydligen bara fula, håriga och bittra kvinnor som kan vara det). Det så kallade manshat som det pratas om riktar sig liksom inte mot män eller enskilda individer, utan om strukturer i samhället som gynnar män. 

Man får rösta precis som man vill, men jag tycker att man åtminstone ska känna till den politik som partiet man röstar på faktiskt driver.

2014-05-26
ChildofJune
ChildofJune

Kurran2012: Hur vet du att det fuskas så? Eller är det bara vad du tror?

Jag är inte förvånad av resultatet, SD har börjat få ett starkt fäste och inte bara i Skåne längre.

Men, i regeringsvalet så tror jag inte att dom kommer vara så starka för ingen vill ju sammarbeta med dom tack och lov!

2014-05-26
Fideli73
Fideli73

Ja resultaten runt om i Europa e ganska skrämmande :-(

2014-05-26
osisen
osisen

Deprimerande röstresultat 😞 Att marioteten vill gå ur EU. Valtesterna handlar bara om de frågor gällande Sverige, inte vilka frågor som partierna står för i Europaparlamentet. Jag tycker att fler borde tittat på valdebatterna och röstat om man verkligen vet vad man röstar på, inte rösta på ett parti bara för man brukar rösta på just det partiet, annars rösta blankt. Jag säger inte att alla gjort så men utifrån min vänskapskrets har just detta skett. Det blir sååå himla fel om man inte inser vad det är man röstar på. Ödestiga konsekvenser för vårt land 😢

2014-05-26
CarroWM
CarroWM
Bebis på 17 månader

Och det var ju en fröjd att se resultatet av valet igår när man vaknade idag. Kan ju bara hoppas att detta resultatet står sig och vi får en NY regering i sept! *glad*

2014-05-26
Fideli73
Fideli73

Nä röstar man inte så kan man inte gnälla och det gör jag inte heller. :)

2014-05-25
jessicamalin
jessicamalin

Klart vi har! Finns folk som kämpar för sin rätt till demokrati, vi har den lyxen! Är ju självklart att man skall vara med och påverka det man kan. Annars får man snällt svälja sitt gnäll över att saker och ting inte är bra.

2014-05-25
Kimmsa
Kimmsa

Man behövde inte röstkorten!! Id hade räckt!

2014-05-25
Hanfra
Hanfra
Bebis på 14 månader

här kan man rösta till 21.00

2014-05-25
solskensmamman
solskensmamman

Förtidsröstat!

2014-05-25
ballongvisp
ballongvisp
Bebis på 15 månader

Tror man kan rösta fram till nio :-)

2014-05-25
osisen
osisen

Nepp, jobbat hela långa dagen och sen glömdes det av..

2014-05-25
jessicamalin
jessicamalin

självklart!

2014-05-25
solskensmamman
solskensmamman

Självklart ha man röstat.

2014-05-25
ica_86
ica_86

Självklart har jag röstat!

2014-05-25
Fideli73
Fideli73

Jupp röstad!

2014-05-25
tezzlann
tezzlann
Barn på 1 år och 7 månader
Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...